رابط کاربری فیبارو اصفهان

فضای کاربریِ فیبارو در این فضا، می​توانید بدونِ نیاز به تغییر دادنِ ساختارِ گرافیکی، بر شمارِ آیکون​های وابسته به اتاق​ها، قطعه​ ها و سناریوها بیفزایید. همچنین، امکانِ جابه​جاییِ برخی از آیکون​ها، به​ گونه ​ای که بتوانید به کاربردی​ترینِ ​شان دسترسیِ بهتری داشته باشید، فراهم آمده​ است. نوارِ Everyday Activities، ویژه ​ی ​کسانی طرّاحی شده است که بخواهند برای دسترسی به سناریوهایی ​که کاربردِ روزمرّه دارند، میان ​بُرهای خاصِّ خود را بسازند.

رابط کاربری مدیریت روشنایی فیباروروشنایی

با سیستمِ فیباروکنترلِ سیستمِ روشناییِ خانهی خود را به وسیله ی تلفن همراهتان در دست بگیرید.

 

رابط کاربری کنترل دما فیبارو دما

دمای خانه ی خود را بر اساسِ نیازهای فردیتان تنظیم کنید.

 

رابط کاربری سناریو فیبارو سناریوها

با امکانِ نوشتنِ سناریو، دیگر ناچار به انجامِ کارهای تکراری نخواهید بود. سناریویی بنویسید که بتواند قطعههای بسیاری را به صورتِ خودکار و هم زمان به راه بیندازد.

 

کنترلر پرده فیباروافزارها

از سیستمِ فیبارو برای کنترلِ پرده کرکرهای، گِیتِ ورودی، سایبانها و افشانههای آبیاریِ فضای سبز بهره جویید.

 

رابطکاربری ارتباط با داخل ساختمان فیبارو ارتباطِ داخلیِ ساختمان در خانه

با افرادِ خانواده، یا میهمانهای خود در تماس باشید. اکنون به سادگی میتوانید فرزندِتان را برای شام صدا بزنید، یا برخی از میهمانها را به کباب درست کردن دعوت کنید!

رابط کاربری فیبارو هوشمند سازی اصفهان

فیبارو خانه هوشمند

  اتاق​ها

کلِّ فضای اتاق را بدونِ نیاز به زیر-تابع کنترل کنید.

خانه هوشمند فیبارو اصفهان سنسور صوتی

سیستمِ صوتی​ تصویری

با استفاده از تلفن همراهتان همه​ سیستم​های صوتی​ تصویریِ خانه​ خود را کنترل کنید.

فیبارو اصفهان خانه هوشمند رابط کاربریخدمات گرسنه​ اید؟

یا خیال دارید به سینما، تئاتر یا کنسرت بروید؟ سیستمِ خدماتِ فیبارو ترتیبِ همه​ چیز را خواهد داد.

رابط کاربری فیبارو

امنیّت

با مدیریّتِ سیستم​های نظارتی و هشدارگر، امنیّتِ خانواده​ی خود را ضمانت کنید.

میان بر های رابط کاربری فیبارو میان​بُرها

برای دسترسیِ آسان​تر به سناریوها یا قسمتِ خاصّی از خانه​، میان​بُرهای ویژه​ی خود را بسازید.